Užitočné odkazy

Služby

Klientom poskytujeme služby v týchto oblastiach:

Vedenie podvojného účtovníctva

 • zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov,
 • spracovanie mesačných účtovných závierok a príslušných daňových podkladov, prehľadov o výsledkoch hospodárenia, stave majetku, pohľadávkach a záväzkoch, finančnej situácii,
 • spracovanie mesačných, štvrťročných daňových priznaní DPH, spracovanie daňových priznaní dane z príjmu právnických a fyzických osôb, dane z motorových vozidiel, dane z nehnuteľnosti a pod.,
 • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 • kontrola a zaúčtovanie cestovných príkazov,
 • vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, spolupráca pri jej zabezpečení a vyhodnotení,
 • inventarizácia účtov Hlavnej knihy ku dňu uzávierky,
 • spracovanie uzávierky za účtovný rok,
 • príprava podkladov k účtovnej závierke (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, DP a Poznámky),
 • vypracovanie vnútropodnikových smerníc,
 • spätná rekonštrukcia účtovníctva.

Vedenie jednoduchého účtovníctva

 • zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov,
 • spracovanie mesačných, štvrťročných daňových priznaní DPH, spracovanie daňového priznania dane z príjmu fyzických osôb, dane z motorových vozidiel a pod.,
 • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 • kontrola a zaúčtovanie cestovných príkazov,
 • vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, spolupráca pri jej zabezpečení a vyhodnotení,
 • vykonanie dokladovej inventarizácie zostatkov účtov peňažného denníka ku dňu uzávierky,
 • ďalšie služby podľa požiadaviek klienta.

Účtovné a ekonomické poradenstvo

 • pri zavádzaní účtovného systému,
 • pri organizácii účtovníctva,
 • v oblasti skladového hospodárstva,
 • kontrola spracovania účtovníctva,
 • vypracovanie plánu prechodu z jednoduchého na podvojné účtovníctvo.

Personalistika a mzdy

 • komplexné spracovanie miezd a mzdových listov, vrátane výpočtu odvodov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne,
 • vedenie mzdovej a personálnej agendy na každého zamestnanca,
 • spracovanie štvrťročných prehľadov a ročných hlásení o zrazených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti, spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti,
 • ďalšie služby podľa rozsahu a potrieb klienta.

Doplnkové služby

 • spracovanie komplexnej registratúry,
 • vyhotovenie interných firemných smerníc,
 • vypracovanie knihy jázd,
 • spracovanie štatistických výkazov pre NBS a štatistický úrad,
 • vypracovanie podkladov na úver,
 • upozorňovanie na legislatívne zmeny v oblasti účtovníctva a daní,
 • vypracovanie kalendára povinností daňovníka,
 • zastupovanie pri kontrole,
 • spolupráca pri zakladaní a likvidácii spoločnosti,
 • poradenstvo pri hľadaní optimálnej formy podnikania.